Даний Договір є публічним відповідно до ст.ст.633,641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для усіх абонентів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Абонентом, для чого Підприємство публікує цей Договір про таке:

 
ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Абонент – споживач (фізична особа) Послуг, який отримує їх на умовах Публічного договору.
Акцепт – надання абонентом повної і безумовної відповіді Підприємству на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом Реєстрації абонента та оплати Послуг у розмірі абонентної плати.
Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Послуги протягом календарного місяця незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.
Білінг (автоматизована система обліку спожитих послуг) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг, Тарифних планів відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуг, Тарифних планів.
Публічний договір - цей правочин про надання послуг, який встановлює однакові для усіх Абонентів умови надання цих телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Абонентом (надалі – Договір).
Публічна оферта – пропозиція Підприємства, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
Дата-центр – підрозділ Підприємства, який відповідає за продаж, надання Послуг, а також забезпечує обслуговування Абонентів Послуг.
Ідентифікація Абонента – надання документів, що підтверджують особу Абонента, та/або авторизація в Особистому кабінеті.
Ім’я Сервера, Хмари - комбінація маленьких латинських літер та/або цифр (не менше двох і не більше двадцяти).
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Контактна електронна адреса (адреси) – електронна адреса, яку Абонент вказав при Реєстрації та/або яку внесено Абонентом в Особистий кабінет.
Контактний номер телефону (телефон) – номер телефону оператора мобільного зв’язку, який Абонент вказав при Реєстрації та/або який внесено абонентом в Особистий кабінет.
Контактна особа – Абонент або представник Абонента, які внесені Абонентом в Особистий кабінет та яким надані певні Права доступу до Послуги.
Логін (login) – комбінація символів, яка використовується для забезпечення роботи з Особистим кабінетом. Логіном Абонента при використанні Послуг на умовах Публічного договору виступає Контактний номер телефона.
Місце надання Послуги – визначена Підприємством і зафіксована в даному Договорі адреса Технічного майданчика Підприємства.
Норми користування Мережею – документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів.
Особовий рахунок абонента (ОР) – персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів, які підключені до Послуг, і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, Тарифних планів, а також облік платежів Абонента.
Пароль (password) – комбінація не менш ніж з 6 латинських літер та/або цифр, що встановлюється Підприємством та змінюється Абонентом для авторизації в Особистому кабінеті.
Підприємство – ФОП Ляшенко Т.М.
Підтвердження контактних даних – дія, яку Підприємство просить виконати Клієнта, використовуючи Контактну електронну адресу та/або Контактний номер телефону. Використання Контактної електронної адреси та/або Контактного номеру телефону клієнтом означає актуальність введених контактних даних.
Послуги (Послуги) – Послуги, які надаються за умовами Договору для Абонентів та зміст яких становить надання абонентам хмарних серверів, виділених серверів або хмарної інфраструктури з можливістю їх підключення до мережі Інтернет Послуги:
Хмарний Сервер (віртуальна машина/віртуальний сервер) – Послуга, змістом якої є надання Абоненту в користування віртуального виділеного серверу певної конфігурації (що відповідає сумі сплаченої Абонентної плати) на власній фізичній інфраструктурі Підприємства, підключеній до Телекомунікаційної мережі, та надання налаштувань для користування Послугою;
Виділений Сервер (dedicated server) – Послуга, змістом якої є надання Абоненту в користуванняфізичного Серверу певної конфігурації (що відповідає сумі сплаченої Абонентної плати), розміщення його на Технічному майданчику Дата-центру, підключення його до Телекомунікаційної мережі та надання налаштувань для користування Послугою;
Хмарні ресурси REDSCLOUD – Послуга, змістом якої є надання Абоненту Хмарної інфраструктури певної конфігурації (що відповідає сумі сплаченої Абонентної плати) на власній фізичній інфраструктурі Підприємства, підключеної до Телекомунікаційної мережі, та надання налаштувань для користування Послугою. За умовами Публічної оферти надаються тільки тарифні плани, якими не передбачено можливість перевищення виділених ресурсів.
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Порушення Норм користування мережею – три скарги з приводу одного недотримання Норм користування мережею, на які протягом однієї доби відсутня реакція Абонента.
Пошкодження Обладнання – пошкодження, вихід із ладу, руйнування Серверу або Хмарної інфраструктури, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин.
Права доступу – перелік дій, які може виконувати Контактна особа при роботі з Послугою, Сервером, Хмарою, Віртуальним сервером. Поділяються на:

  • програмний доступ – дії з налаштування та обслуговування програмного забезпечення Серверу або Обладнання; звернення із запитами до Служби технічної підтримки Підприємства;
  • екстрене сповіщення – право на першочергове сповіщення про стан Послуг, Серверу, Хмари Абонента телефоном, електронною поштою, короткими повідомленнями на номер телефону та за допомогою інших доступних засобів зв’язку.

Призупинення надання Послуг – тимчасове обмеження в користуванні Послугами, яке відбувається з ініціативи Підприємства та/або Абонента, та при якому Абонент не має доступу до призупинених Послуг, а Підприємство призупиняє нарахування за них Абонентної плати.
Припинення надання Послуг – програмні та/або апаратні заходи по відключенню на постійній основі Сервера та/або Хмарної інфраструктури Абонента від Телекомунікаційної мережі. При Припиненні наданні Послуг вони видаляються з переліку активних Тарифних планів в Білінгу та в Особистому кабінеті, а Абонентна плата припиняє нараховуватися.
Рахунок - розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги згідно з чинними Тарифами.
Реєстрація абонента – процес введення даних Абонента у web-інтерфейсі, на основі яких абоненту направляється повідомлення з необхідністю підтвердити свою контактну електронну адресу та/або контактний номер телефону, та, за умови підтвердження, в Білінгу відкривається Особовий рахунок.
Розрахунковий період – календарний місяць, за який Підприємство нараховує абонентну плату.
Особистий кабінет – підсистема Білінгу, призначена для перегляду обсягів наданих Абоненту Послуг та внесення змін на свій Особовий рахунок (ОР).
Сервер – комп’ютер, на якому зберігаються файли веб-сайту або інші дані, що призначені для обробки запитів через Інтернет.
Систематичне порушення – три або більше порушень.
Стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення – за бажанням Абонента стартове встановлення на Сервер операційної системи та стандартного програмного забезпечення, поточний перелік яких вказується на сайті Підприємства https://reds.cloud, а також налаштування мережевих параметрів для роботи в Інтернет.
Тарифи - документ, затверджений директором ФОП Ляшенко Т.М., у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Тарифних планів, що надаються Підприємством.
Тарифний план – сукупність технічних і вартісних параметрів Послуг, взаємопов'язаних між собою і таких, що визначають режим роботи Абонента: вартість Послуг згідно з чинними Тарифами, характеристики Послуг, умови надання, порядок тарифікації.
Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим Обладнанням).
Тестовий (Тріальний) період – Період з моменту активації Послуги до моменту надходження грошових коштів на Особовий рахунок абонента у розмірі абонентної плати. Тестовий період не може бути більшим семи календарних днів.
Технічний майданчик - спеціально обладнане приміщення Дата-центру, де надається Послуга та в якому створені спеціальні умови для функціонування Серверу та Хмарної інфраструктури, а саме: необхідні кліматичні умови, безперебійне електроживлення.
Технічні роботи – комплекс заходів, що вживаються Підприємством, або третіми особами для забезпечення робочого стану Дата-центру. В залежності від періоду інформування про такі заходи, є три види робіт:
Планові технічні роботи – роботи, у випадку проведення яких Підприємство не менше ніж за добу інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) та/або Контактний номер телефону Абонента про дату й час проведення робіт та можливого призупинення Послуги;
Невідкладні технічні роботи – роботи, у випадку проведення яких Підприємство менш ніж за добу інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) та/або Контактний номер телефону Абонента про дату й час проведення робіт та можливого призупинення Послуги;
Аварійні технічні роботи – роботи, при проведенні яких Підприємство по факту інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) та/або Контактний номер телефону Абонента про дату й час призупинення надання Послуги.
Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Дата-центру, які необхідні для технічної можливості надання Послуги Абоненту.
Хмара (Віртруальний сервер) – логічно поєднані в одну сутність ресурси Хмарної інфраструктури Підприємства, виділені Абоненту для забезпечення надання Послуги Хмарний сервіс REDSCLOUD.
Хмарна інфраструктура – модель надання ресурсів, в рамках якої Абоненту виділяється частина фізичних ресурсів обробки та збереження даних і мережі, для самостійного створення та керування власними віртуальними системами обробки даних.
Швидкість Ethernet-підключення – одна з характеристик Послуг, тарифних планів, яка визначається максимально дозволеною швидкістю передачі даних для конкретного Серверу, Хмари.
Штатне підключення до Послуги - роботи з первинного підключення до Послуг, до яких належать:

При наданні Послуги Хмарного Сервера:
• виділення віртуального виділеного сервера на фізичній інфраструктурі Підприємства;
• Стартове встановлення на віртуальний виділений сервер операційної системи або пакету з операційної системи та програмного забезпечення на вибір абонента з переліку доступних;
• надання налаштувань для користування Послугою та мережевих параметрів для роботи в мережі Інтернет;
• надання адміністративного доступу (root-доступ) на віртуальному Сервері.
При наданні Послуги виділеного Серверу:
• встановлення на Технічному майданчику та підключення Сервера до мережі безперебійного електроживленнята до мережі Інтернет;
• за бажанням Абонента Стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення;
• надання налаштувань для користування Послугою та мережевих параметрів для роботи в мережі Інтернет;
• надання адміністративного доступу (root-доступ) на фізичному Сервері.
• надання мережевих параметрів для роботи в мережі Інтернет;


1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
1.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є процес Реєстрації абонента, що свідчить про прийняття Абонентом публічної оферти, та оплати Послуг у розмірі абонентної плати. Договір вважається укладеним з моменту Реєстрації абонента та оплати послуг у розмірі абонентної плати чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчить про згоду дотримуватись умов Договору.
1.2. Абонент дає згоду дотримуватись умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Підприємством умовах з моменту Реєстрації та оплати Послуг у розмірі абонентної плати.
1.3. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, Тарифних планів та усіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору. Підприємство на письмову вимогу абонента надає йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.
1.4. У відповідності до умов даного Договору Абонент замовляє, а Підприємство забезпечує надання Послуг.
1.5. Підприємство забезпечує організацію підключення Послуг та надає Послуги. Види Послуг, які надаються та до яких забезпечується Абоненту доступ, обираються Абонентом при Реєстрації або через Особистий кабінет згідно діючих Тарифів.
1.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування Послугами кожний абонент зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору, текст якого розміщено на сайті https://reds.cloud .
Якщо Абонент не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Абонент, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

 

 
2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
2.1 Абонент, приймаючи викладені в Публічному договорі умови та надаючи інформацію про себе, надає Підприємству право вносити свої Персональні дані до бази персональних даних Підприємства, використовувати свої Персональні дані та дані про отримані ним Послуги (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без письмового повідомлення про факт передачі Підприємством третім особам для:

• Ведення обліку Абонентів, Послуг, Тарифних планів, наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;
• Здійснення розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, смс-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;
• Телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості наданих Послуг, Тарифних планів;
• Проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;
• Ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.
2.2 Метою обробки Персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг.
2.3 Абонент вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно Закону України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Підприємства.
2.4 Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п. 2.1.
2.5 Дозвіл Абонента на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. ОБОВ’ЯЗКИ Підприємства:
3.1.1 Надати захищений web-інтерфейс для Реєстрації абонента, обробити введені абонентом дані та створити унікальний Особовий рахунок на підставі введених даних, а також надати необхідні параметри для доступу до Послуг.
3.1.2 Після прийняття Абонентом умов даного Публічного договору відповідно до п.1.1 Договору та перевірки наявності Технічних умов підключити Абонента до Послуги.
3.1.3 Забезпечувати підтримку робочого стану Телекомунікаційної мережі, організовувати її Технічне обслуговування.
3.1.4 У межах своїх технічних та фінансових можливостей організовувати проведення профілактичних, поточних робіт та капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Телекомунікаційної мережі.
3.1.5 Об’єктивно інформувати Абонента про Послуги та умови їх надання.
3.1.6 Підприємство забезпечує доведення до відома Абонента інформації, що стосується або пов’язана зі зміною та/або виконанням умов цього Договору, електронною поштою на Контактну (контактні) електронну адресу та/або Контактний (контактні) номер телефону Абонента.
3.1.7 Абонент доручає Підприємству, а Підприємство покладає на себе обов‘язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється Білінгом.
3.2 Підприємство МАЄ ПРАВО:
3.2.1 У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.
3.2.2 Частково або повністю припинити надання Послуг Абоненту в наступних випадках та в порядку, зазначеному в пп. 9.3, 9.4
3.2.3 Змінювати Тарифи (у тому числі розмір Абонентної плати) з попередженням про це Абонента не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів електронною поштою на Контактну (контактні) електронну адресу Абонента, а також шляхом розміщення їх на сайті https://reds.cloud
3.2.4 Залучати для здійснення своїх обов'язків за цим Договором третіх осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.
3.2.5 Унеможливлювати доступ до електронної (цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб у відповідності до чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
4.1 ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА:
4.1.1. Невідкладно оновлювати дані, вказані при Реєстрації на Сайті згідно п. 10.6.
4.1.2. Підприємство має право у будь-який момент невідкладно вимагати від Абонента підтвердження відомостей, які вказані при Реєстрації, та запросити у зв'язку з цим документи, які підтверджують особу (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення (видається замість паспорта у разі його втрати або особам, які змінюють громадянство), оригінал/копію; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або картку платника податків (оригінал/копію); для іноземців – документ, який дає змогу ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), і додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України).
Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
У випадку надання недостовірної інформації Підприємство може відмовити Абоненту в розгляді питань, заяв і претензій будь-якого характеру, в тому числі будь-яких відшкодувань. Аналогічні наслідки виникають у випадку, якщо відомості абонента, які вказані у наданих ним документах, не відповідають відомостям, які вказані при Реєстрації абонента, а також у випадку, коли відомості, які вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.
4.1.3. Абоненту заборонено розміщувати (сприяти в розміщенні) електронну(цифрову) інформацію, що порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб.
4.1.4. Абонент зобов’язаний розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) таку достовірну інформацію про себе:
а) повне ім’я або найменування власника веб-сайту;
б) повну адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту;
в) контактну інформацію власника веб-сайту, у тому числі адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися.
4.1.5. У разі зміни інформації, зазначеної в п.4.1.4., Абонент зобов’язаний невідкладно актуалізувати інформацію про себе на власному веб-сайті та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) та невідкладно інформувати про це Підприємство, шляхом оновлення даних, вказаних при Реєстрації на Сайті згідно п.10.6;
4.1.6. Вчасно сплачувати Рахунки, надіслані Підприємством на контактну електронну адресу Абонента;
4.1.7. Дотримуватись вимог даного Договору та Норм користування мережею.
4.1.8 На момент Реєстрації Абонент підтверджує, що володіє необхідною цивільною дієздатність. А рівно усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору, відповідно до його умов.
4.2 АБОНЕНТ МАЄ ПРАВО:
4.2.1 Замовити додатково або змінити відповідно до умов цього Договору вид Послуги;
4.2.2 Тимчасово призупинити надання Послуги;
4.2.3 Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків із Підприємством;
4.2.4 Звертатися до Підприємства із скаргами та пропозиціями щодо надання Послуг, лише за умови виконання вимог п.4.1.2;
4.2.5 У разі невиконання Підприємством своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір;
4.2.6 Отримувати від Підприємства інформацію про Послуги, Тарифні плани та умови їх надання лише за умови виконання вимог п.4.1.2.

5. ПОРЯДОК ПЕРВИННОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ
5.1 Клієнт обирає Тарифні плани з переліку, доступному на сайті Підприємства, здійснює Реєстрацію на web- інтерфейсі, наданому Підприємством, та погоджується з умовами даного Публічного договору шляхом підтвердження контактних даних та оплати коштів у розмірі абонентної плати.
5.2 Підприємство надсилає запит Підтвердження контактних даних та, у разі їх підтвердження, відкриває Особовий рахунок.
5.2.1 Після Підтвердження клієнтом контактних даних Підприємство визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги:
5.2.2 За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Підприємство інформує про це Клієнта;
5.2.3 За наявності Технічних умов підключення, Підприємство:
Направляє параметри доступу в Особистий кабінет;
Виконує Штатне підключення до Послуги на умовах Тестового (тріального) періоду;
Направляє параметри доступу до Послуги та параметри доступу в Особистий кабінет.
5.3 Штатне підключення до Послуги здійснюється Підприємством протягом 3 робочих днів після підтвердження клієнтом своїх контактних даних.
5.4 Після Штатного підключення до Послуги Клієнт використовує Послугу за умовами Тестового (тріального) періоду до моменту його закінчення або до моменту надходження коштів на ОР Абонента у розмірі абонентної плати.
5.5 Факт надходження коштів на ОР Абонента означає згоду на подальше отримання підключених Послуг на постійних (не тестових умовах). Після надходження абонентної плати на ОР Абонента тестовий період закінчується, та починається надання Послуг на умовах діючих Тарифів.
5.6 У разі, якщо Клієнта не задовольняє робота Послуги протягом Тестового періоду та він не бажає оплачувати Послуги, можливі такі варіанти:
5.6.1 Клієнт направляє заявку до Підприємства за допомогою Особистого кабінету (при наявності такої можливості) або на електронну адресу Підприємства з Контактної електронної адреси на закриття Послуги, та Підприємство припиняє надання Послуг;
5.6.2 По закінченню Тестового періоду та відсутності коштів на ОР Клієнта, надання Послуг припиняється автоматично.

6. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1 Якість обслуговування регламентується згідно Розділу 12 цього Договору.
6.2 Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента.
6.3 Абонент може мати декілька Послуг та Тарифних планів. При кожному новому замовленні або зміні Послуг та Тарифних планів Абонент погоджується з умовами цього Договору.
6.4 Абонент може замовляти та змінювати Послуги та Тарифні плани тільки при наявності коштів на ОР в сумі, не меншій за 15-ть добових абонентних плат, потрібних для роботи Послуг та Тарифних планів, на умови яких Абонент бажає перейти.
6.5 Зміна або повторне надання паролю до Особистого кабінету для перегляду ОР здійснюється Абонентом самостійно через сайт https://reds.cloud., Пароль відправляється тільки на Контактну електронну адресу (адреси).
6.6 Повідомлення Підприємства для Абонентів здійснюються шляхом розсилки електронною поштою на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента, короткими повідомленнями на Контактний номер телефону Абонента, а також шляхом розміщення їх на сайті https://reds.cloud. Погоджуючись з умовами цього Договору, Абонент дає свою згоду на отримання такої інформації на свою Контактну електронну адресу (адреси), Контактний номер телефону. Повідомлення можуть носити адміністративний, рекламний, інформаційний та інший характер.
6.7 У випадку, якщо Призупинення надання Послуги триває довше 30 (тридцяти) календарних днів, Підприємство має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
6.8 Після Призупинення надання Послуг Абонент має право скопіювати або знищити інформацію, що зберігалась на наданому Підприємством Сервері та/або Хмарній інфраструктурі. Якщо Сервер та/або Хмара вже відключені, то система автоматично знищує дані через 30 (тридцяти) календерних днів з моменту Припинення надання Послуги.

7. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ
7.1 На підставі прийняття умов Публічного Договору Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), ідентифікатор якого унікальний (Логін). Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня. Облік ведеться з точністю до другого десяткового знаку.
7.2 Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг, Тарифних планів. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними.
7.3 На ОР Абонента ведеться облік наданих Підприємством Послуг і Тарифних планів (як у одиницях їх вимірювання, так і у вартісному вираженні), а також усіх платежів Абонента.
7.4 Щомісячна Абонентна плата нараховується на ОР Абонента щодоби. Розмір Абонентної плати, що нараховується на ОР Абонента, корегується виходячи з реальної кількості днів, що пройшли з моменту підключення Абонента до кінця місяця. Так, якщо Абонент реально підключився до Послуги J-го числа, то за цей місяць на його ОР будуть нараховані кошти AM у розмірі:
AM = (AT / M) х (М – (J-1)), де
AM – Сума коштів за місяць, в якому Абонент підключився, яка буде списана з ОР;
AT – Абонентна плата згідно з вибраним Абонентом Тарифним планом за цілий місяць;
M – Кількість днів у місяці, в якому Абонента підключили;
J – Порядковий номер дня місяця підключення Абонента.
7.5 Якщо на момент розірвання Договору на ОР Абонента є залишок невикористаних коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, та виконання умов, визначених п.4.1.2, такий залишок Абонент може отримати в спосіб, запропонований Підприємством.

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
8.1 Оплата за Послуги здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Абонент зобов’язаний слідкувати за станом свого ОР та поповнювати його таким чином, щоб не допустити призупинення надання Послуг.
8.2 Абонент може здійснювати оплату Послуг через установи банків на рахунок Підприємства або через інтерактивні системи електронних платежів, які представлені на сайті https://reds.cloud.. Усі платежі від Абонентів приймаються тільки в гривнях. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів.
8.3 Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на ОР Абонента.
8.4 Для переходу з Тестового періоду при підключенні першої послуги Абонент має здійснити 100% передплату обраних Тарифних планів в розмірі місячної абонплати. Перехід з Тестового періоду другої та подальших Послуг та/або зміна Послуг та Тарифних планів можливі тільки при наявності коштів на ОР в сумі, не меншій за суму 15-ти добових абонентних плат всіх Послуг та Тарифних планів, які Абонент бажає використовувати.
8.5 Підприємство формує Рахунок на оплату Послуг за поточний та наступний місяць та відправляє на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента з 1 (першого) до 5 (п’ятого) числа поточного місяця
8.6 У разі, якщо залишок коштів на ОР Абонента є меншим за три добові абонентні плати і більшим або еквівалентним двом добовим абонентним платам за підключеними Тарифними планами, Підприємство надсилає на Контактну електронну адресу абонента та/або Контактний телефонний номер Абонента повідомлення з необхідністю поповнення ОР.
8.7. Якщо оплата на ОР не надходить, та залишок коштів стає меншим за дві добові абонентні плати і більшим або еквівалентним одній добовій абонентній платі за підключеними Тарифними планами, Підприємство надсилає на Контактну електронну адресу абонента та/або Контактний телефонний номер Абонента повторне повідомлення з необхідністю поповнення ОР.
8.8. Якщо оплата на ОР в потрібному розмірі не надійшла, та залишок коштів стає меншим за добову абонентну плату за підключеними Тарифними планами, Підприємство надсилає на Контактну електронну адресу абонента та/або контактний телефонний номер Абонента повідомлення про Призупинення надання Послуг та призупиняє Послуги до моменту надходження коштів в розмірі не менше, ніж три добові абонентні плати на ОР Абонента або до моменту розірвання Договору (Припинення надання Послуг).
8.9. Абонент зобов'язаний стежити за станом свого ОР, регулярно читати вміст Контактної електронної адреси (адрес), перевіряти короткі повідомлення на Контактних номер телефону, вказані Абонентом при Реєстрації або при зміні контактних даних в Особистому кабінеті, своєчасно поповнювати ОР. Його стан Абонент може контролювати, використовуючи Особистий кабінет, отримуючи повідомлення про його стан, що доставляються електронною поштою на Контактну електронну адресу Абонента або шляхом звернення електронною поштою до Служби продажів з Контактної електронної адреси.

9. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ПОСЛУГ ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПОСЛУГИ
9.1. Якщо залишок коштів на ОР стає меншим за добову абонентну плату за підключеними Тарифними планами, Підприємство автоматично проводить Призупинення надання Послуги до моменту надходження коштів у розмірі не менше, ніж три добові абонентні плати на ОР Абонента.
9.2. Підприємство має право призупинити надання Послуг на час здійснення Планових технічних робіт або Невідкладних технічних робіт, сумарний час проведення таких робіт не повинен перевищувати 7 (семи) годин на місяць.
9.3. Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та/або розірвати з ним договірні відносини у випадках, якщо:
Абонент поширив інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Підприємства, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов’язків з обслуговування Абонента;
Абонент порушив договірні зобов'язання, Норми користування Мережею;
Абонент навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такої шкоди;
Абонент здійснив злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;
у разі мережевої атаки на ip-адреси Абонента, яка загрожує безпеці та працездатності мережі Підприємства, до закінчення або ліквідації атаки;
у разі встановлення факту чи спроби нанесення Абонентом пошкоджень базовому Обладнанню або програмному забезпеченню Підприємства, або користувачам мережі Інтернет (шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу та ін.); у разі порушення пп.11.5 та 11.6 даного Договору;
Абонент не виконав вимоги, передбачені п.4.1.2 цього Договору.
9.4 У разі Порушення Норм користування мережею Підприємство має право припинити або обмежити надання Послуг Абоненту на термін не менше однієї доби після повідомлення Абонента електронною поштою на Контактну електрону адресу (адреси) та/або за Контактним номером телефону.
9.5 Підприємство залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг Абонентові та/або ініціювати розірвання Договору у випадку Систематичного порушення Абонентом п. 9.3. та п. 9.4 цього Договору.
9.6 Підприємство має право призупинити або обмежити надання Послуги згідно норм чинного законодавства України.
9.7. Абонент також має право подати письмову заяву на Призупинення надання Послуги до Підприємства через Особистий кабінет або, при відсутності такої можливості, електронною поштою на електронну адресу Служби продажів з Контактної електронної адреси. Максимальний термін Призупинення надання Послуги становить 30 (тридцять) календарних днів. Для відновлення надання Послуг Абонент має подати заявку електронним листом з Контактної електронної адреси на електронну адресу Служби продажів ([email protected]) або оформивши відповідну заявку в Особистому кабінеті. Відновлення надання Послуг відбувається за умов наявності на ОР Абонента коштів у розмірі, не меншому за три добові абонентні плати за підключеними Тарифними планами. Призупинення надання Послуги за бажанням Абонента можливе 1 раз на календарний місяць.
9.8. Відновлення підключення Абонента до Послуги після відключення його через причину, вказану в п. 9.1 Договору, можливе тільки протягом 30 днів з моменту призупинення надання Послуг, Тарифних планів. Підприємство гарантує відновлення надання Послуги протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження коштів на ОР Абонента у розмірі, не менше ніж три добові абонентні плати згідно підключених Тарифних планів.
9.9 З метою визначення обставин інциденту, наведеного в п. 9.3 даного Договору (ступінь причетності Абонента, наявності (відсутності) злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про відновлення надання Послуги після призупинення її з причин, вказаних в п. 9.3 Договору, Підприємство приймає тільки після припинення даних дій з боку Абонента і одержання результатів службового розслідування.

10. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ АБОНЕНТІВ
10.1 Інформацію про порядок надання Послуг, Тарифних планів і чинні Тарифи розміщено на сайті https://reds.cloud..
10.2 питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій Абонент може звернутися:
телефоном (+38 044 492 69 49) до Підприємства;
10.3 У випадку звернення до Підприємства за допомогою телефону Абонент погоджується із тим, що телефонна розмова може буде записана з метою контролю якості обслуговування Абонента.
10.4 З питань надання Послуг, Тарифних планів, взаєморозрахунків і консультацій щодо умов даного Договору Абонент може звернутися в Службу продажів електронною поштою з Контактної електронної адреси (адрес). Звернення обробляється в день надходження або в наступний робочий день за умови наявності в листі даних для ідентифікації Абонента: Логін, ПІБ. Служба продажів може подовжувати термін обробки звернення (повідомивши про це Абонента) залежно від його складності.
10.5 Заяви Абонентів, пов’язані з поверненням невикористаних коштів, звернення за роз’ясненнями щодо наданих Послуг тощо, виконуються Підприємством лише за умови виконання Абонентом п.4.1.2. цього Договору.
10.6. Замовлення Абонентом нових Послуг, Тарифних планів, оновлення даних, вказаних при Реєстрації Абонен

Ця відповідь Вам допомогла? 55 Користувачі, які знайшли це корисним (136 Голосів)